Personvernerklæring

Meløy FK følger personvernloven og oppbevarer persondata ihht til lover og regler.

Mer info finner dere her:

Veileder for behandling av personopplysninger og informasjonssikkerhet i idretten - https://www.idrettsforbundet.no/contentassets/a602b127ba7e4d158bbf503f8ec20d26/veileder-for-informasjonssikkerhet-i-idretten20.12.2017_s.pdf

Personvernloven Norge - https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-15-38